RK-SCI Vermogensfonds ter bestrijding van armoede

De RK-SCI Groningen is een vermogensfonds dat projecten ondersteunt die armoede onder jeugd en ouderen in de stad Groningen wil tegengaan.

Onze eerste prioriteit is het subsidiëren van zogeheten sociaal caritatieve activiteiten die voortkomen uit de Rooms Katholieke gemeenschap in de stad Groningen.

Daarnaast ondersteunen wij projecten die vanuit een andere invalshoek willen of kunnen opereren.

Indien de rendementen uit het vermogensfonds dit toelaten verstrekt de RK – SCI ook subsidies aan sociaal caritatieve activiteiten elders in het bisdom en ook voor derde wereldprojecten.

Wij horen graag uw plannen om de leefbaarheid in de stad Groningen te vergroten. Om de haalbaarheid van uw project te toetsen voordat u deze indient willen u er ook graag op wijzen dat wij werken met bepaalde criteria en ook specifieke doelstellingen nastreven.

Beleid

Ons beleid bestaat voornamelijk uit de instandhouding van het vermogen en om het rendement dat na inflatiecorrectie beschikbaar is open te stellen aan organisaties en instellingen die voldoen aan onze doelstelling.

Op de pagina doelstelling wordt toegelicht welke criteria worden gehanteerd om te bepalen of een organisatie en de aanvraag voldoet.
De stichting subsidieert enkel projecten en keert niet uit aan individuele personen.

Beloningsbeleid

Ons bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers die geen financiële uitkeringen van het vermogensfonds ontvangen.