RK-SCI Vermogensfonds ter bestrijding van armoede

De RK-SCI Groningen is een vermogensfonds dat projecten ondersteunt die armoede in Groningen wil tegengaan.

Onze eerste prioriteit is het subsidiëren van sociaal caritatieve activiteiten die voortkomen uit de Rooms Katholieke gemeenschap in de stad Groningen.

Activiteiten ter bestrijding van armoede in de stad en omgeving van Groningen.

Indien de rendementen uit het vermogensfonds dit toelaten verstrekt de RK–SCI ook subsidies aan sociaal caritatieve activiteiten door andere organisaties in het bisdom Groningen/Leeuwarden. Ons fonds subsidieert projectkosten en activiteitenkosten om de doelgroep kinderen en ouderen in armoede te ondersteunen in hun dagelijks leven en bij het zetten van stappen om hun situatie te verbeteren. Gewoonlijk financieren wij geen personele lasten en overheadkosten.

Een beperkt deel van het budget kan worden besteed aan projecten in derde wereldlanden die eveneens gericht zijn op bestrijding van armoede en vergroten van zelfredzaamheid van jongeren en ouderen.

Als uw organisatie werkt aan de bestrijding van armoede, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor ondersteuning door ons fonds. Daartoe dient u een projectplan met begroting in te dienen en achteraf de uitgaven te verantwoorden middels een verslag van de resultaten. Wij nemen uitsluitend aanvragen in behandeling die ingediend worden via deze website.
De aanvraagprocedure, het aanvraagformulier en de criteria voor toewijzen van aanvragen zijn op de pagina criteria te vinden.

Beleid

Ons beleid is gericht op de instandhouding van het vermogen, zodanig dat het rendement dat na inflatiecorrectie beschikbaar is besteed kan worden aan projecten die gericht zijn op onze doelstelling: het beschikbaar stellen van subsidie aan organisaties die werken aan het bestrijden van armoede in de stad Groningen en omgeving. .

Op de pagina doelstelling wordt toegelicht welke criteria worden gehanteerd om te bepalen of een organisatie en de aanvraag voldoet.
De stichting subsidieert enkel projecten van organisaties en keert niet uit aan individuele personen.

Beloningsbeleid

Ons bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers die geen financiële uitkeringen van het vermogensfonds ontvangen.