Criteria

De RK-SCI Groningen ondersteunt projecten die armoede in Groningen tegengaan.

De SCI stelt -met instandhouding van het vermogen- het rendement na inflatiecorrectie beschikbaar aan organisaties en instellingen die voldoen aan onze doelstelling. De stichting keert niet uit aan individuele personen. Het subsidiëren van sociaalcaritatieve activiteiten voortkomend uit de RK gemeenschap van de stad Groningen is de eerste prioriteit. Indien de rendementen het toelaten verstrekt de SCI ook subsidies aan sociaalcaritatieve activiteiten elders in het bisdom binnen de provincie Groningen en voor derde wereldprojecten.
Voor alle subsidieverzoeken geldt dat ze via de website moeten worden ingediend.

Prioriteiten voor uitkeringen door de SCI

 1. Parochiële Caritas Instellingen van de stad Groningen op basis van begroting en verantwoord d.m.v. jaarverslag.
 2. Sociaalcaritatieve activiteiten in de stad Groningen en elders in het bisdom binnen de provincie Groningen. We geven prioriteit aan kleinschalige, doelgerichte initiatieven met lage arbeidskosten en een beperkte overhead.
 3. Projecten in derde wereldlanden: maximaal 20% van het bedrag dat in een jaar beschikbaar is voor uitkeringen wordt geschonken aan derde wereldprojecten. Het percentage wordt jaarlijks op basis van de financiële resultaten bekeken. Onafhankelijk van de begroting wordt maximaal € 3000,- per project toegekend.

Toelichting op de criteria voor ondersteuning van maatschappelijke initiatieven in de stad Groningen en elders in het bisdom binnen de provincie Groningen

 1. Het betreft een activiteit binnen de eigen wijk of gemeente, gericht op (een) wijkgerichte of gemeentelijke doelgroep(en).
 2. Het initiatief draagt bij tot het lenigen van een nood.
 3. Door middel van het initiatief wordt een groep in een zwakke maatschappelijke positie in staat gesteld haar belangen (beter) te verdedigen of anderszins haar positie in de maatschappij te versterken.
 4. Door middel van het initiatief wordt bijgedragen aan bewustwording of activering van de plaatselijke (met name de katholieke) groepering met betrekking tot een probleem in de samenleving.
 5. Het initiatief ontvangt nog geen of ontoereikende subsidie van de overheid of andere financieringskanalen.
 6. Het initiatief verdient speciale aanbeveling vanwege de fase waarin het zich bevindt, de aanpak, de werkwijze of de aard van het probleem.
 7. Het subsidieverzoek dient via de website te worden ingediend en kan uitsluitend gedaan worden door organisaties met een ANBI status.
 8. De motieven en omschrijving van het doel dienen duidelijk te worden aangegeven.
 9. Het overleggen van een begroting is voorwaarde evenals een beknopte verantwoording van de geldmiddelen achteraf.
  Voor subsidies boven € 7.500,- is een gespecificeerde verantwoording een vereiste.
 10. Jaarlijks zijn er drie periodes om aanvragen in te dienen:
 • tussen 1 oktober en 1 januari
 • tussen 1 januari en 1 april
 • tussen 1 april en 1 juli

Subsidies worden uitgekeerd in het betreffende jaar.

NB: een initiatief hoeft niet tegelijk aan al deze criteria te voldoen; van belang is dat de SCI op basis van deze criteria tot een oordeel over de aanvraag kan komen.

Toelichting op de aanvullende criteria voor projecten uit derde wereldlanden

Voor deze projecten gelden een aantal aanvullende criteria op basis waarvan door het bestuur de keuzes worden gemaakt.

 • Alleen aanvragen tot € 3.000,- worden behandeld.
 • Aanvragen kunnen uitsluitend in de periode tussen 1 januari en 1 april via de website worden ingediend.
 • Het betreft een kleinschalig project:
  totale max. projectomvang € 100.000
 • Geen bouwprojecten, geen zorg.
 • Buiten Europa.
 • De organisatie moet een ANBI status hebben.
 • Toewijzing maximaal 3 keer achter elkaar.
 • Aanvragers woonachtig in de noordelijke regio genieten de voorkeur.

De SCI geeft geen financiële ondersteuning rechtstreeks aan individuen, maar doet dit uitsluitend via de PCI’s (Parochiële Caritas Instellingen) en via projectsubsidies aan organisaties met ANBI status die zich inzetten voor de doelen van de SCI.

subsidievraag indienen